Global Site    
Επέκταση εγγύησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΙΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ


Τελευταία ενημέρωση: [Απρίλιος 2018]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σκοπός της παρούσας ειδοποίησης θεμιτής επεξεργασίας («Ειδοποίηση») είναι να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο η Makita Ελλάς Α.Ε. («εμείς», «εμάς» και «μας») θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και τα μέτρα και τις διαδικασίες που έχουμε θέσει σε εφαρμογή για να εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία τους. Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι μία από τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («GDPR»).
Η παρούσα ειδοποίηση δεν συνιστά συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και εμάς και ενδέχεται να την τροποποιούμε από καιρού εις καιρόν.

2. ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θα επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

(a) όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
(b) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη με σκοπό την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε εσάς,
(c) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε ένα δικό σας αίτημα,
(d) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη με σκοπό τη διατήρηση της σχέσης μας μαζί σας,
(e) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη με σκοπό την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας.

Σε περίπτωση του (α) ανωτέρω, για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 παρακάτω.

3. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

3.1 Επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς:

(a) Το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας και την ημερομηνία γέννησης,
(b) Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχετε καταχωρίσει σε εμάς,
(c) Στοιχεία για τις προτιμήσεις σας σχετικά με τύπους εκδηλώσεων ή υλικών μάρκετινγκ,
(d) Στοιχεία σχετικά με την πρόσβασή σας στους ιστότοπούς μας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP),
(e) Τα μηνύματα, τα σχόλιά σας ή τις συνεισφορές σας σε δημοσκοπήσεις και ερωτηματολόγια πελατών.

3.2 Ενδέχεται να είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να μας δώσετε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις δραστηριότητές μας, να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί σας, να παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε εσάς ή να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας. Εάν αποτύχετε να παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί σας ή να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

3.3 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που αποθηκεύουμε και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ενημερωμένα. Παρόλα αυτά, για να μας βοηθήσετε σημαντικά σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας αν υπάρχουν αλλαγές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή αν γνωρίζετε ότι έχουμε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς (δείτε την παράγραφο 9 παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τυχόν ανακριβή, μη αυθεντικά, ανεπαρκή ή ατελή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε.

4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Συνήθως συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας από τις πληροφορίες που υποβάλλετε κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας. Αυτό θα συμβαίνει συνήθως με [αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλης αλληλογραφίας, τα έντυπα και έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την εγγραφή σας στους καταλόγους ειδήσεων δεδομένων αγοράς ή μάρκετινγκ, τις πληροφορίες εγγραφής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.]
Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας από τις εταιρείες του ομίλου μας, τους αντιπροσώπους μας ή τους συνεργάτες λιανικής πώλησης, τους εκδότες περιοδικών, τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων, τα αρχεία κρατικών φορέων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

(a) για παροχή σε εσάς των απαιτούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών,
(b) για ανταπόκριση στα μηνύματά σας ή τις αναρτήσεις σας σε εμάς,
(c) για διαχείριση της εγγύησης των προϊόντων μας για τα εγγεγραμμένα προϊόντα σας,
(d) για παροχή σε εσάς διαφημιστικού και εμπορικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
(e) για διαχείριση, ανάπτυξη και βελτίωση της γκάμας των προϊόντων μας, των υπηρεσιών, των καταστημάτων, των συστημάτων πληροφορικής και των ιστότοπων,
(f) για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το δίκαιο και τις πολιτικές και τα πρότυπά μας,
(g) για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις μας οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων ή/και του ελέγχου από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς,
(h) για διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οικονομικούς και πιστωτικούς ελέγχους και για σκοπούς εντοπισμού και πρόληψης απάτης και εγκληματικότητας,
(i) για διοικητικούς σκοπούς όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές μας,
(j) για συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και άσκηση ή/και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας,
(k) για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό, και
(l) ως άλλως επιτρέπεται ή απαιτείται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δύναται να διαβιβάζονται (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης ή της αποθήκευσης) σε χώρα ή περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένων των χωρών των οποίων οι νόμοι ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τις εταιρείες του ομίλου εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας. Θα διασφαλίζουμε ότι οι εν λόγω διεθνείς διαβιβάσεις υπόκεινται σε ορθές ή κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως απαιτεί ο GDPR. Για να προμηθευτείτε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων διασφάλισης, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 παρακάτω.

7. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Δεν διαθέτουμε και δεν θα πουλάμε, ενοικιάζουμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Θα αποκαλύπτουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο στους ακόλουθους παραλήπτες:

(a) στις εταιρείες του ομίλου μας,
(b) σε τρίτους που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό μας (όπως οι πάροχοι συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων cloud),
(c) σε οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο αναθέτουμε ή ανανεώνουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας,
(d) σε οποιονδήποτε μελλοντικό αγοραστή σε περίπτωση πώλησης οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής μας ή περιουσιακών στοιχείων, και
(e) σε οποιονδήποτε κυβερνητικό, ρυθμιστικό οργανισμό, φορέα επιβολής ή ανταλλαγής ή δικαστήριο όπου απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο ή κανονισμό ή κατόπιν αιτήματός τους.

8. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα εφαρμόζουμε και θα διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, κοινοποίηση ή πρόσβαση.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

9.1 Εάν επιθυμείτε να:

(a) ενημερώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούμε ή
(a) περιορίσετε ή να μας εμποδίσετε από τη χρήση οποιωνδήποτε εκ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 12 παρακάτω.

9.2 Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, μπορούμε να ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας, παρέχοντας αντίγραφο έγκυρου μέσου ταυτοποίησης, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την ασφάλεια και να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη δεδομένων.

10. ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με τις νομικές, κανονιστικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις της εσωτερικής πολιτικής.

11. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ Ή ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΙΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορούμε να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τμήματα αυτής της Ειδοποίησης για να διατηρήσουμε τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς ή μετά από ενημέρωση των εσωτερικών πρακτικών μας. Θα το κάνουμε αυτό επικαιροποιώντας την παρούσα Ειδοποίηση στο www.makita.gr. Δεν θα ειδοποιηθείτε άμεσα απαραίτητα για μια τέτοια αλλαγή. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά την παρούσα ειδοποίηση, ώστε να ενημερώνεστε πλήρως για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις.

12. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ειδοποίησης ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή θέλετε να υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Email: info@makita.gr
Ταχυδρομείο: Ελένη Μπακή, Λ. Τατοΐου 34, 136 77 Αχαρναί

13. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων σας εάν θεωρήσετε ότι παραβιάσαμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Ο ρυθμιστής προστασίας δεδομένων μας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, mail: contact@dpa.gr .Πολιτική cookie

Το «Warranty.makita.eu», όπως και οι περισσότεροι άλλοι ιστότοποι, μπορεί να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή «cookies». Τα cookies είναι βιομηχανικό πρότυπο και οι περισσότεροι σημαντικοί ιστότοποι τα χρησιμοποιούν. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπός μας μπορεί να τοποθετήσει στον υπολογιστή σας ως εργαλείο για να θυμάται τις προτιμήσεις σας. Για να αρνηθείτε τη χρήση των cookies μπορείτε να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, να θυμάστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία που μεταδίδει δεδομένα κυκλοφορίας ιστότοπων στους διακομιστές της Google. Το Google Analytics δεν προσδιορίζει μεμονωμένους χρήστες ή δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Χρησιμοποιούμε τις αναφορές που παρέχει το Google Analytics για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την κυκλοφορία και τη χρήση του ιστότοπου.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου της Google (http://www.google.com/policies/privacy/)

Απρίλιος 2018


© 2018 Makita International Europe